Wij hanteren de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) 

Echter hebben wij een aantal uitzonderingen die bij ons (Beachclub Sunsea, Wijkiki sports & events en bedrijfsfestivals.nl) van toepassing zijn, deze zijn onderaan te lezen.
 

 

UVH:

 

Artikel 1 Definities

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven, zoals

hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven (waaronder cateringbedrijven, party-servicebedrijven e.d.), horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten. De UVH zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Woerden en aldaar ingeschreven onder nummer 40482082.

Onder de navolgende woorden wordt in de UVH, en in de aanbiedingen en overeenkomsten waarop de UVH van toepassing zijn, telkens het volgende verstaan:

1.1 Horecabedrijf

De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die zijn bedrijf maakt van het verlenen van horecadiensten.

1.2 Gastheer

Degene die een horecabedrijf vertegenwoordigt bij het afsluiten en uitvoeren van horecaovereenkomsten.

1.3 Verlenen van horecadienst(en)

Het door een horecabedrijf verstrekken van logies en/of eten en/of drank en/of het ter beschikking stellen van

(zaal)ruimte en/of terreinen, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin van het woord.

1.4 Klant

De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met een horecabedrijf een horecaovereenkomst heeft

gesloten.

1.5 Gast

De natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van een met de klant gesloten horecaovereenkomst één of meer

horecadienst(en) moet(en) worden verleend. Waar in de UVH van gast of klant wordt gesproken, wordt zowel

gast als klant bedoeld, tenzij uit de inhoud van de bepaling en haar strekking noodzakelijkerwijze voortvloeit

dat slechts één van beide bedoeld kan zijn.

1.6 Horecaovereenkomst

Een overeenkomst tussen een horecabedrijf en een klant ter zake een of meer door het horecabedrijf te verlenen horecadiensten tegen een door de klant te betalen prijs. In plaats van de term horecaovereenkomst wordt

soms de term reservering gebruikt.

1.7 Reserveringswaarde

De waarde van de horecaovereenkomst, die gelijk is aan de totale omzetverwachting van het horecabedrijf inclusief eventueel toeristenbelasting en B.T.W. ter zake een met een klant gesloten horecaovereenkomst, welke

verwachting is gebaseerd op de binnen dat horecabedrijf geldende gemiddelden.

1.8 Koninklijke Horeca Nederland

Het Koninklijk Verbond van Ondernemers in het Horeca- en Aanverwante Bedrijf “Horeca Nederland” c.q. de

eventuele rechtsopvolger daarvan.

1.9 No-show

Het zonder annulering niet gebruik maken door een gast van een op grond van een horecaovereenkomst te

verstrekken horecadienst.

1.10 Groep

Een groep van 10 of meer gasten aan wie door een horecabedrijf horecadiensten moeten worden verleend

krachtens een of meer als samenhangend te beschouwen horecaovereenkomsten.

UNIFORME VOORWAARDEN HORECA

1.11 Individu

Iedere persoon, vallende onder gast of klant, die niet behoort tot een groep volgens bovengenoemde definitie.

1.12 Kurken- en keukengeld

Het bedrag verschuldigd voor het in de ruimten van een horecabedrijf nuttigen van niet door dat horecabedrijf

verstrekte drank en/of eten.

1.13 Annulering

De in schriftelijke vorm door de klant aan het horecabedrijf gedane mededeling dat van één of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke

vorm door het horecabedrijf aan de klant gedane mededeling dat één of meer overeengekomen horecadiensten

geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.

1.14 Omzetgarantie

Een schriftelijke verklaring van de klant dat ter zake één of meer horecaovereenkomsten door het horecabedrijf

minimaal een bepaald bedrag aan omzet door het horecabedrijf zal worden gerealiseerd.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De UVH zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op de totstandkoming en de

inhoud van alle horecaovereenkomsten, alsmede op alle aanbiedingen ter zake de totstandkoming van deze

horecaovereenkomsten. Indien daarnaast toch andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren

in geval van tegenstrijdigheid de UVH.

2.2 Afwijken van de UVH is slechts schriftelijk mogelijk en van geval tot geval.

2.3 De UVH strekken ook ten behoeve van alle natuurlijke- en rechtspersonen waarvan het horecabedrijf gebruik

maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van een horecaovereenkomst of een andere overeenkomst of bij het exploiteren van het horecabedrijf.

Artikel 3 Totstandkoming van horecaovereenkomsten

3.1 Een horecabedrijf kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een horecaovereenkomst weigeren,

tenzij een zodanige weigering plaatsvindt uitsluitend op één of meer gronden die in artikel 429 quater van het

Wetboek van Strafrecht als discriminatie zijn aangemerkt.

3.2 Alle door een horecabedrijf gedane aanbiedingen ter zake de totstandkoming van een horecaovereenkomst

zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud “zolang de voorraad (c.q. capaciteit) strekt”. Doet het horecabedrijf

binnen een redelijke termijn na aanvaarding door de klant een beroep op bedoeld voorbehoud dan wordt de

beoogde horecaovereenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen.

3.3 Een horecaovereenkomst voor (een) gast(en) aangegaan door tussenpersonen (cargadoors, reisbureaus, Online Travel Agents en andere horecabedrijven e.d.), al dan niet in naam van hun relatie(s), worden geacht mede

voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. Het horecabedrijf is aan tussenpersonen geen

commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

De gast(en) en de tussenperso(o)n(en) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het verschuldigde.

Artikel 4 Optierecht

4.1 Een optierecht is het recht van een klant om eenzijdig de horecaovereenkomst tot stand te doen komen door de

enkele aanvaarding van een geldig aanbod van het horecabedrijf.

4.2 Een optierecht kan alleen schriftelijk worden verleend. Een optierecht kan voor een bepaalde of voor een onbepaalde duur worden overeengekomen. Het optierecht vervalt indien de optiehouder te kennen heeft gegeven

geen gebruik te willen maken van het optierecht of indien de bepaalde duur is verstreken zonder dat de optie-

UNIFORME VOORWAARDEN HORECA

houder te kennen heeft gegeven van het optierecht gebruik te willen maken.

4.3 Een optierecht kan door het horecabedrijf niet worden herroepen, tenzij een andere potentiële klant het horecabedrijf een aanbod doet tot het sluiten van een horecaovereenkomst ter zake het totaal of een gedeelte van

de in optie uitstaande horecadiensten. De optiehouder dient in zo’n geval door het horecabedrijf van dit aanbod

op de hoogte te worden gebracht, waarna de optiehouder binnen een door het horecabedrijf te stellen termijn

te kennen dient te geven al dan niet van het optierecht gebruik te willen maken. Indien de optiehouder niet

binnen de gestelde termijn te kennen geeft gebruik te willen maken van het optierecht, vervalt het optierecht.

Artikel 5 Algemene rechten en verplichtingen van het horecabedrijf

5.1 Het horecabedrijf is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, krachtens de horecaovereenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen horecadiensten te verlenen op de in

dat horecabedrijf gebruikelijke wijze.

5.2 Het horecabedrijf is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn het verstrekken van horecadiensten aan

een gast te beëindigen wanneer de gast de huis- en/of gedragsregels overtreedt, of zich anderszins zodanig

gedraagt dat de orde en de rust in het horecabedrijf en/of de normale exploitatie daarvan wordt verstoord.

De gast dient alsdan op eerste verzoek het horecabedrijf te verlaten. Indien de klant op een andere wijze niet

volledig voldoet aan al zijn verplichtingen die hij uit welken hoofde ook jegens het horecabedrijf heeft dan is

het horecabedrijf gerechtigd de dienstverlening op te schorten. Het horecabedrijf mag onderhavige bevoegdheden slechts uitoefenen indien de aard en de ernst van de door de gast begane overtredingen daartoe naar het

redelijk oordeel van het horecabedrijf voldoende aanleiding geven.

5.3 Het horecabedrijf is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de horecaovereenkomst wegens

gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde buitengerechtelijk te ontbinden. Maakt het horecabedrijf

van deze bevoegdheid gebruik, dan zal het horecabedrijf tot geen enkele schadevergoeding jegens de klant

gehouden zijn.

5.4 Het horecabedrijf is niet verplicht enig goed van de gast in ontvangst en/of in bewaring te nemen. Het voorgaande houdt in dat het horecabedrijf niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk is voor schade, verlies of

diefstal van enig goed van de gast, welke het horecabedrijf geweigerd heeft om in ontvangst en/of bewaring te

nemen.

5.5 Indien het horecabedrijf voor het in ontvangst en/of in bewaring nemen van goederen enig bedrag aan de gast

in rekening brengt, moet het horecabedrijf op die goederen letten als een goed huisvader, onverminderd het

bepaalde in artikel 12.

5.6 Het horecabedrijf is niet verplicht enig huisdier van de gast toe te laten en kan aan de toelating voorwaarden

verbinden. Voor de toelating van assistentiehonden gelden de wettelijke regeling(en), inclusief de daarin aangegeven uitzonderingen.

Artikel 6 Algemene verplichtingen van de gast

6.1 De gast is verplicht om zich aan de in het horecabedrijf geldende huis- en gedragsregels te houden en de

redelijke aanwijzingen van het horecabedrijf op te volgen. Het horecabedrijf moet de huis- en gedragsregels op

een duidelijk waarneembare plaats kenbaar maken of schriftelijk verstrekken. Redelijke aanwijzingen mogen

mondeling worden gegeven.

6.2 De gast is verplicht om mee te werken aan redelijke verzoeken van het horecabedrijf in het kader van diens

wettelijke plichten omtrent onder andere veiligheid, identificatie, voedselveiligheid/hygiëne en beperking van

overlast.

UNIFORME VOORWAARDEN HORECA

Artikel 7 Reserveren

Indien de gast niet binnen een half uur na het gereserveerde tijdstip is gearriveerd kan het horecabedrijf

de reservering als geannuleerd beschouwen, onverminderd het bepaalde in artikel 9 en 9A.

Het horecabedrijf kan voorwaarden verbinden aan de reservering.

Artikel 8 Horecadienst bestaande uit het verstrekken van logies en/of het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte

en/of terreinen

Het horecabedrijf communiceert in het geval van logies vooraf over het tijdstip waarop de accommodatie ter

beschikking van de gast wordt gesteld en voor welk tijdstip de gast dient te hebben uitgecheckt.

Tenzij anders is overeengekomen is het horecabedrijf gerechtigd om de reservering voor logies als vervallen te

beschouwen wanneer de gast zich niet op de eerste gereserveerde dag om 18.00 uur bij hem heeft gemeld, of

de gast niet tijdig heeft aangegeven op een later tijdstip te zullen arriveren en het horecabedrijf daartegen

geen bezwaar heeft gemaakt. Het voorgaande geldt, onverminderd het bepaalde in artikel 9 en 9A.

Het horecabedrijf is gerechtigd om van de gast te verlangen dat deze genoegen neemt met een andere, gelijkwaardige accommodatie omtrent logies dan wel (zaal)ruimte en/of terreinen dan volgens de horecaovereenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden. De gast kan dit alternatief weigeren. De gast heeft in dat

laatste geval het recht om met onmiddellijke ingang de horecaovereenkomst waarop voormeld verlangen van

het horecabedrijf betrekking heeft te beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van andere horecaovereenkomsten.

Artikel 9 Annuleringen door zakelijke klanten

Dit artikel is slechts van toepassing op klanten die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Annulering door zakelijke klanten, algemeen

De klant is bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren tegen betaling van de annuleringskosten. Als een

klant niet binnen een half uur na het afgesproken tijdstip arriveert dan wordt de klant geacht geannuleerd te

hebben en dan is hij de annuleringskosten verschuldigd. Indien de klant alsnog na een half uur (of later) na het

afgesproken tijdstip arriveert, kan het horecabedrijf zich op deze verschuldigde annuleringskosten beroepen

dan wel alsnog uitvoering geven aan de horecaovereenkomst en volledige nakoming van klant omtrent de

horecaovereenkomst te verlangen.

9.1.2 Het horecabedrijf kan uiterlijk één maand voordat de eerste horecadienst op grond van de desbetreffende

horecaovereenkomst moet worden verleend aan de klant verklaren bepaalde individuen samen te zullen

beschouwen als groep. Op die personen zijn alsdan alle bepalingen voor groepen van toepassing.

9.1.3 Het bepaalde in de artikelen 13.1 en 14.4 is ook op annuleringen van toepassing.

9.1.4 Ingeval van no-show is de klant in alle gevallen verplicht de reserveringswaarde te betalen.

9.1.5 Indien niet alle overeengekomen horecadiensten worden geannuleerd zijn op de geannuleerde horecadiensten

onderstaande bepalingen pro rata van toepassing.

9.2 Annulering door zakelijke klanten van een horecadienst bestaande uit het verstrekken van logies

UNIFORME VOORWAARDEN HORECA

9.2.1 Individuen

Wanneer een reservering voor uitsluitend logies, al dan niet met ontbijt, is gemaakt voor één of meer individuen

gelden voor annulering van die reservering de volgende percentages van de reserveringswaarde die door de

klant betaald moeten aan het horecabedrijf (tenzij schriftelijk anders is overeengekomen):

Bij annulering:

Meer dan 1 maand voor de ingangsdatum 0%

Meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum 15%

Meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum 35%

Meer dan 3 dagen voor de ingangsdatum 60%

Meer dan 24 uur voor de ingangsdatum 85%

24 uur of minder voor de ingangsdatum 100%

9.2.2 Groepen

Wanneer een reservering voor uitsluitend logies, al dan niet met ontbijt, is gemaakt voor een groep dan geldt

voor annulering van die reservering het navolgende (tenzij schriftelijk anders is overeengekomen).

Bij annulering voor het tijdstip waarop krachtens de horecaovereenkomst de eerste horecadienst zal moeten

worden verleend, nader te noemen: “de ingangsdatum”, is de klant gehouden de volgende percentages van de

reserveringswaarde die door de klant betaald moeten worden bij annulering aan het horecabedrijf te betalen:

Meer dan 3 maanden voor de ingangsdatum 0%

Meer dan 2 maanden voor de ingangsdatum 15%

Meer dan 1 maand voor de ingangsdatum 35%

Meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum 60%

Meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum 85%

7 dagen of minder voor de ingangsdatum 100%

9.3 Annulering door zakelijke klanten van een horecadienst bestaande uit het verstrekken van eten en/of drank

9.3.1 Groepen

Wanneer een reservering voor uitsluitend een horecadienst bestaande uit het verstrekken van eten en/of drank

(tafelreservering) is gemaakt voor een groep dan gelden voor annulering de navolgende percentages van de

reserveringswaarde die bij annulering door de klant betaald moeten worden aan het horecabedrijf:

  1. Indien een menu is overeengekomen:

Meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip 0%

14 dagen of minder maar meer dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip 25%

7 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip 50%

3 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip 75%

  1. Indien geen menu is overeengekomen:

Meer dan 48 uur voor het gereserveerde tijdstip 0%

48 uur of minder voor het gereserveerde tijdstip 50%

9.4 Annulering door zakelijke klanten van andere horecaovereenkomsten

9.4.1 Voor annulering van alle reserveringen niet vallende onder de artikelen 9.2 en 9.3 gelden de volgende percentages van de reserveringswaarde die bij annulering door de klant betaald moeten worden aan het horecabedrijf:

UNIFORME VOORWAARDEN HORECA

9.4.2 Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende:

Meer dan 6 maanden voor het gereserveerde tijdstip: 0%

Meer dan 3 maanden voor het gereserveerde tijdstip: 10%

Meer dan 2 maanden voor het gereserveerde tijdstip: 15%

Meer dan 1 maand voor het gereserveerde tijdstip: 35%

Meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip: 60%

Meer dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip: 85%

7 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip: 100%

9.4.3 Wanneer een reservering is gemaakt voor één of meer individuen geldt voor annulering van die reservering het

navolgende:

Meer dan 1 maand voor het gereserveerde tijdstip 0%

Meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip 15%

Meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip 35%

Meer dan 3 dagen voor bedoeld tijdstip 60%

Meer dan 24 uur voor bedoeld tijdstip 85%

24 uur of minder voor bedoeld tijdstip 100%

9.5 Annulering van overeenkomsten met zakelijke klanten door het horecabedrijf

9.5.1 Het horecabedrijf is met inachtneming van het navolgende bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren,

tenzij anders is overeengekomen.

9.5.2 Indien het horecabedrijf een horecadienst tot het verstrekken van eten en drinken annuleert zijn de artikelen

9.1.1 en 9.3.1 van overeenkomstige toepassing, met omwisseling van klant en horecabedrijf.

9.5.3 Indien het horecabedrijf een andere horecaovereenkomst dan bedoeld in artikel 9.5.2 annuleert zijn de artikelen 9.1.1 en 9.2.2 van overeenkomstige toepassing, met omwisseling van klant en horecabedrijf.

9.5.4 Het horecabedrijf is te allen tijde bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren zonder tot betaling van de

hierboven bedoelde bedragen gehouden te zijn, indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat de op grond

van die horecaovereenkomst in het horecabedrijf te houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan

verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de klant of op grond van de hoedanigheid van klant of

gasten, dat het horecabedrijf de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien het van het werkelijke karakter

van de bijeenkomst op de hoogte was geweest. Maakt het horecabedrijf van deze bevoegdheid gebruik nadat

de betreffende bijeenkomst begonnen is, dan is de klant gehouden tot betaling van de tot dat tijdstip genoten

horecadiensten, doch vervalt zijn betalingsverplichting voor het overige. De vergoeding voor genoten horecadiensten wordt in voorkomend geval naar tijdsevenredigheid berekend.

9.5.5 Het horecabedrijf is gerechtigd om, in plaats van zijn in artikel 9.5.4 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen,

nadere eisen te stellen ten aanzien van het verloop van de betreffende bijeenkomst. Indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is het horecabedrijf alsnog gerechtigd zijn in

artikel 9.5.4 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen.

9.5.6 Indien en voor zover het horecabedrijf tevens optreedt als reisorganisator in de zin van de wet geldt met betrekking tot reisovereenkomsten in de zin van de wet het volgende. Het horecabedrijf mag de reisovereenkomst

op een wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld medegedeelde omstandigheden. Het

horecabedrijf mag de reisovereenkomst ook anders dan op een wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige,

de reiziger onverwijld medegedeelde omstandigheden. Tot twintig dagen voor de aanvang van de reis mag het

UNIFORME VOORWAARDEN HORECA

horecabedrijf de reissom verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of de toepasselijke wisselkoersen. Indien de reiziger een wijziging als

hiervoor bedoeld afwijst kan het horecabedrijf de reisovereenkomst opzeggen.

Artikel 9A Annuleringen door particuliere klanten

Dit artikel is slechts van toepassing op klanten die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf. In het

vervolg van dit artikel worden die klanten aangeduid als ‘particuliere klanten’

Bij annulering:

Meer dan 1 maand voor de ingangsdatum 0%

Meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum 15%

Meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum 35%

Meer dan 3 dagen voor de ingangsdatum 60%

Meer dan 24 uur voor de ingangsdatum 85%

24 uur of minder voor de ingangsdatum 100%

Annulering door particuliere klanten, algemeen

De klant is te allen tijde bevoegd een horecaovereenkomst op te zeggen. Voor eventuele hieraan verbonden

kosten gelden als uitgangspunt de wettelijke bepalingen, tenzij in dit artikel uitdrukkelijk anders wordt

bepaald.

Annulering door particuliere klanten, van een horecadienst bestaande uit het verstrekken van logies

Individuen

Wanneer een reservering voor uitsluitend logies is gemaakt voor één of meer individuen gelden voor

annulering van die reservering de volgende percentages van de reserveringswaarde die door de klant betaald

moeten aan het horecabedrijf (tenzij schriftelijk anders is overeengekomen):

Indien logies een onderdeel uitmaakt van een reservering waarin ook andere vormen van dienstverlening zijn

opgenomen, dan geldt bij annulering van die reservering dat artikel 9A.2.1.1 van toepassing is op het

logiesgedeelte van die reservering. Voor de overige diensten uit de reservering geldt artikel 9A.1.1.

Groepen

Wanneer een reservering voor uitsluitend logies is gemaakt voor een groep dan geldt voor annulering van die

reservering het navolgende (tenzij schriftelijk anders is overeengekomen). Bij annulering voor het tijdstip

waarop krachtens de horecaovereenkomst de eerste horecadienst zal moeten worden verleend, nader te

noemen: “de ingangsdatum”, is de klant gehouden de volgende percentages van de reserveringswaarde die

door de klant betaald moeten worden bij annulering aan het horecabedrijf te betalen:

Meer dan 3 maanden voor de ingangsdatum 0%

Meer dan 2 maanden voor de ingangsdatum 15%

Meer dan 1 maand voor de ingangsdatum 35%

Meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum 60%

Meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum 85%

7 dagen of minder voor de ingangsdatum 100%

 

UNIFORME VOORWAARDEN HORECA

Indien logies een onderdeel uitmaakt van een reservering waarin ook andere vormen van dienstverlening zijn

opgenomen, dan geldt bij annulering van die reservering dat artikel 9A.2.2.1 van toepassing is op het

logiesgedeelte van die reservering. Voor de overige diensten uit de reservering geldt artikel 9A.1.1.

Annulering en wijziging van overeenkomsten met particuliere klanten door het horecabedrijf

Het horecabedrijf kan de overeenkomst, wanneer er sprake is van gewichtige redenen, opzeggen.

Indien en voor zover het horecabedrijf tevens optreedt als reisorganisator in de zin van de wet geldt met

betrekking tot reisovereenkomsten in de zin van de wet het volgende. Het horecabedrijf mag de

reisovereenkomst op een wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld medegedeelde

omstandigheden. Het horecabedrijf mag de reisovereenkomst ook anders dan op een wezenlijk punt wijzigen

wegens gewichtige, de reiziger onverwijld medegedeelde omstandigheden. Tot twintig dagen voor de

aanvang van de reis mag het horecabedrijf de reissom verhogen in verband met wijzigingen in de

vervoerskosten met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of de toepasselijke

wisselkoersen. Indien de reiziger een wijziging als hiervoor bedoeld afwijst kan het horecabedrijf de

reisovereenkomst opzeggen.

Artikel 10 Waarborgsom en tussentijdse betaling

Het horecabedrijf kan van de klant verlangen dat deze onder het horecabedrijf een waarborgsom deponeert.

Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd, dienen uitsluitend tot zekerheid voor het

horecabedrijf en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet. Tot meerdere zekerheid van het horecabedrijf kan deze van de klant verlangen zijn medewerking te verlenen aan het verstrekken van de benodigde

gegevens, waaronder het maken van een afdruk of kopie van de creditcard van de klant, teneinde de waarborgsom en de mogelijkheid tot het uitwinnen daarvan zo veel als mogelijk zeker te stellen.

Het horecabedrijf kan steeds tussentijds betaling verlangen van reeds verleende horecadiensten.

Het horecabedrijf mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen gedeponeerde bedrag ter zake

al datgene wat de klant uit welken hoofde ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient door het horecabedrijf onverwijld aan de klant te worden terugbetaald.

Artikel 11 Omzetgarantie

Indien een omzetgarantie is afgegeven is de klant verplicht ter zake de betreffende horecaovereenkomst(en)

tenminste het in de omzetgarantie bepaalde bedrag aan het horecabedrijf te betalen.

UNIFORME VOORWAARDEN HORECA

Artikel 12 Aansprakelijkheid van het horecabedrijf

Het horecabedrijf is tegenover de gast aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door

het horecabedrijf in de nakoming van de overeenkomst, tenzij die tekortkoming niet kan worden toegerekend

aan het horecabedrijf dan wel aan personen van wier hulp het horecabedrijf bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.

Onverminderd het bepaalde in artikel 5.5 is het horecabedrijf niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies

van goederen, die in het horecabedrijf zijn meegebracht door een gast die daar zijn intrek heeft genomen. De

klant vrijwaart het horecabedrijf tegen aanspraken van gasten ter zake. Het hier bepaalde geldt niet voor zover

de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van het horecabedrijf.

Voor schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt, is het horecabedrijf niet aansprakelijk behoudens

indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf.

Het horecabedrijf is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of

indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan het horecabedrijf houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter

beschikking van het horecabedrijf staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is

van opzet of grove schuld van het horecabedrijf.

Aansprakelijkheid van het horecabedrijf is beperkt tot het bedrag dat redelijkerwijs te verzekeren valt.

Indien voor de gast aan de in bewaring gegeven goederen, waarvoor een vergoeding als bedoeld in artikel 5.5

in rekening wordt gebracht, schade ontstaat, is het horecabedrijf verplicht de schade aan deze goederen ten

gevolge van beschadiging of vermissing te vergoeden. Schadevergoeding is niet verschuldigd terzake in de

afgegeven goederen aanwezige andere goederen.

Indien het horecabedrijf goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan

ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat het horecabedrijf

daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is het horecabedrijf niet aansprakelijk voor schade aan of in verband

met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij het horecabedrijf opzettelijk deze schade heeft

toegebracht, of de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf. In alle gevallen geldt

dat het hore-cabedrijf niet gehouden kan worden tot vergoeding van schade van goederen die zich bevinden in

goederen die worden gedeponeerd, bewaard of achtergelaten, ongeacht of het horecabedrijf daarvoor enige

vergoeding bedingt.

Artikel 13 Aansprakelijkheid van de gast en/of klant

13.1 De klant en de gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor het

horecabedrijf en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant

en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier

en/of enig goed waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

UNIFORME VOORWAARDEN HORECA

Artikel 14 Afrekening en betaling

14.1 De klant is de in de horecaovereenkomst overeengekomen prijs verschuldigd. De prijzen worden vermeld op

lijsten die door het horecabedrijf op een voor de gast zichtbare plaats zijn aangebracht of zijn opgenomen in

een lijst die aan de klant, desnoods op diens verzoek, wordt overhandigd of die via digitale bronnen toegankelijk is voor de klant. Een lijst wordt geacht voor de klant zichtbaar aangebracht te zijn indien deze zichtbaar is in

de normaal toegankelijke ruimten van het horecabedrijf.

14.2 Voor bijzondere diensten, zoals het gebruik van garderobe, garage, safe, wasserij of stomerij, telefoon, internet,

wifi, roomservice, t.v.-huur e.d. kan door het horecabedrijf een extra vergoeding in rekening worden gebracht.

14.3 Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen ter zake annulering of no-show, zijn door de klant

verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De klant dient voor contante betaling of

betaling per bank of giro zorg te dragen, tenzij anders overeengekomen.

14.4 De gast en de klant zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen die één van hen of beiden aan het horecabedrijf uit welken hoofde ook verschuldigd zijn. Horecaovereenkomsten worden behoudens andersluidend

beding geacht mede namens elke gast gesloten te zijn. Door te verschijnen geeft de gast te kennen dat de klant

bevoegd was hem bij het sluiten van de betreffende horecaovereenkomst te vertegenwoordigen.

14.5 Zolang de klant niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens het horecabedrijf heeft voldaan is het horecabedrijf

gerechtigd om alle goederen welke door de klant in het horecabedrijf zijn meegebracht onder zich te nemen en

te houden, totdat de klant ten genoegen van het horecabedrijf aan al zijn verplichtingen jegens het horecabedrijf heeft voldaan. Naast een retentierecht komt het horecabedrijf in voorkomend geval een pandrecht toe op

de betreffende goederen.

14.6 Indien andere dan contante betaling is overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag ook, door de

klant binnen veertien dagen na factuurdatum aan het horecabedrijf te worden voldaan. Indien een factuur

wordt gezonden is het horecabedrijf te allen tijde bevoegd een kredietbeperkingstoeslag van 2% van het factuurbedrag in rekening te brengen, welke vervalt indien de klant de factuur binnen veertien dagen voldoet.